Belangrijke informatie en richtlijnen over het lidmaatschap en de contributieregeling van de Reddingsbrigade Naarden.

De rechten en plichten voortvloeiend uit het lidmaatschap van de Reddingsbrigade Naarden gaan in na schriftelijke aanmelding van het nieuwe lid.

Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Het contributiejaar loopt eveneens van 1 oktober tot en met 30 september.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden met in acht name van één maand opzegtermijn. Opzeggingen dienen voor 1 september van het lopende verenigingsjaar door de Reddingsbrigade Naarden ontvangen te zijn. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk, tenzij het bestuur anders beslist.

De contributie wordt door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld en dient in zijn geheel bij vooruitbetaling te worden voldaan. U krijgt hiervoor een factuur toegestuurd. In bijzondere gevallen, mits vooraf vastgesteld, kan eventueel een betalingsregeling worden overeengekomen.

Overeenkomstig het besluit van de Algemene Leden Vergadering is de contributie per 01-09-2023 als volgt vastgesteld, de contributie bedraagt € 163,00 per contributiejaar. De contributiebedrag is exclusief eventuele afzwem- of diplomakosten, voor de (jeugd)leden die een bondsopleiding volgen zoals zwemmend of varend redden. Het inschrijfgeld bedraagt € 17,50 per inschrijving.

Wij vragen u op het inschrijfformulier om toestemming te verlenen voor het verwerken van uw gegevens en deze te delen met onze sportbond Reddingsbrigades Nederland/KNBRD. Zonder deze toestemming kunnen wij uw lidmaatschap niet aanvaarden. Verkregen gegevens worden verwerkt conform onze privacyverklaring. Voor de volledigheid verwijzen wij u naar de privacyverklaring.

 

Het bestuur Reddingsbrigade Naarden

    Inschrijfformulier

    * Verplicht veld

    Handtekening *

    Handtekening ouder of verzorgende